Decyzja o warunkach zabudowy.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2015

Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego),  wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

 • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • niewymagające pozwolenia na budowę.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

 • Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • Teren ma dostęp do drogi publicznej rozumiany, jako bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,
 • Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego także wtedy, gdy wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
 • Teren jest objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie,
 • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ustalenie warunków zabudowy terenu o warunkach zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać:

 • granice terenu objętego wnioskiem. Musimy je zaznaczyć na kopii mapy zasadniczej lub, w razie jej braku, na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej teren inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (sąsiednie działki), w skali 1:500 lub 1:1000;
 • planowany sposób zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (przedstawiamy je w formie opisowej i graficznej na planie zagospodarowania działki na mapie);
 • zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (na przykład dostęp do drogi), ewentulanie również sposób gospodarowania odpadami
 • charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - czyli nie jest zaliczona do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga ustalenia zakresu tego oddziaływania);

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana - na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

 

Od decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś na decyzję kolegium można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
Decyzja staje się ostateczna, gdy nikt się nie odwoła w terminie 14 dni od jej otrzymania. Ostateczna jest też decyzja organu odwoławczego.

Decyzja jest bezterminowa, ale organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdzi jej wygaśnięcie, jeżeli:

 • inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na tej samej działce;
 • dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji, chyba że inwestor uzyska już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Opłaty:

Za wydanie decyzji - 107 zł, opłata skarbowa w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Gminy Nr : 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010) lub gotówkowo w kasie Urzędu.

Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie  podlegają opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa powinna być uiszczona z chwilą złożenia wniosku, a dowód wpłaty dołączony do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

 

UWAGA

 Decyzja o warunkach zabudowy nie upoważnia do rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych, na ich realizację należy uzyskać decyzję pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, 07 - 100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-16
Data publikacji:2015-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4300