GMINA LIW

Wójt Gminy Liw ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Zając i Starawieś

19 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

 

Wójt Gminy Liw

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

 

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Zając, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działek: 293/1 i 293/2

Powierzchnia działek: 0, 5749 ha

Powierzchnia użytkowa budynku – 97,50 m2

Powierzchnia zabudowy: 124,00 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 140 428,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100)

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, Nieruchomość zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg asfaltowych Siedlce- Węgrów i Zając w sąsiedztwie byłej szkoły , zabudowy zagrodowej, ok. 8,5 km od centrum miasta powiatowego Węgrów. Działki nr 293/1 i 293/2 położone obok siebie tworzą kompleks w kształcie trapezu. Istnieje możliwość uzbrojenia w energię elektryczną i wodę. Budynek byłej zlewni murowany, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Od frontu znajduje się rampa załadunkowa.

 

Przetarg odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

2. Nieruchomość gruntowa

Położenie nieruchomości: Starawieś, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 1069/6

Powierzchnia działki: 0, 1008 ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00029050/7

Cena wywoławcza nieruchomości: 57 913,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Starawieś przy ulicy Cmentarnej. Dojazd do nieruchomości dobry. Istnieje możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

 

Przetarg odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

 

3. Nieruchomość gruntowa

Położenie nieruchomości: Starawieś, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 1069/7

Powierzchnia działki: 0, 0986 ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00029050/7

Cena wywoławcza nieruchomości: 56 646,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Starawieś przy ulicy Cmentarnej. Dojazd do nieruchomości dobry. Istnieje możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Przetarg odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium w złotych w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 23 maja 2024 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35 9236 0008 0000 0606 2000 0070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 23 maja 2024 r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9.Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/308 12 56.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.pl, www.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i w miejscowościach Zając i Starawieś.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-19
Data publikacji:2024-04-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:976