Informacja na temat podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nowego sposobu jej określenia.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2019

Z końcem 2018 roku upłynął termin obowiązywania umowy z PGK Sp. z o.o. w Węgrowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy Liw. W listopadzie 2018 r. Urząd Gminy ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na kolejne dwa lata. W przetargu wzięło udział cztery firmy jednak wszystkie oferty były na tyle wysokie, że zdecydowano o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu drugiego przetargu skracając z dwóch lat do jednego roku okres obowiązywania umowy, czyli na cały 2019 rok. W drugim przetargu złożono pięć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka PGK z Węgrowa czyli firma, która dotychczas obsługiwała gminę Liw. Oferta PGK była niższa o 15 % od najniższej oferty w pierwszym przetargu.

Pomimo tego najniższa oferta PGK jest dużo wyższa niż obowiązujące stawki do końca ubiegłego roku. Przetargi w innych gminach wskazują na znaczny, często dwukrotny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dotyczy to całej Polski. W sąsiednich gminach przetargi na odpady zakończyły się również dużymi wzrostami cen.

Na podwyżkę opłat za odpady złożyło się kilka przyczyn:

- wzrost opłat za składowanie i przetwarzanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej;

- wzrost opłaty środowiskowej odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego;

- wzrost wynagrodzeń pracowników firm zajmujących się odpadami;

- problem z zagospodarowaniem i sprzedażą odpadów wysegregowanych;

- większa ilość zbieranych odpadów z terenu gminy.

Należy podkreślić, że Gmina nie ma wpływu na wyżej wymienione czynniki oraz ceny jakie są oferowane przez firmy na przetargach. Z informacji uzyskanych od dyrekcji PGK Węgrów wynika, że Spółka rok 2018 zamknie stratą z działalności w gospodarce odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma się samofinansować. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w takiej wysokości, aby wystarczyła na realizację całości zadania. Dotychczasowa metoda ustalania opłaty preferowała rodziny wielodzietne, jednak w wielu przypadkach korzystały z tego przywileju nie tylko rodziny mające troje i więcej dzieci, ale również rodziny wielopokoleniowe. Ze względu na wsparcie rodzin wielodzietnych i o mniejszych dochodach programem 500+ Rada Gminy Liw postanowiła zmienić metodę ustalania opłaty i przejść na system, który obowiązuje w większości gmin w Polsce, czyli jednolitej stawki od osoby.

Rada Gminy Liw uchwałą podjętą w dniu 31 grudnia 2018 r. ustaliła stawkę opłaty w wysokości 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są segregowane, natomiast jeśli odpady nie są segregowane stawka wynosi 22 zł od osoby. Nowe stawki opłaty nie powodują konieczności składania przez mieszkańców nowej deklaracji i będą naliczane tak jak dotychczas w okresach kwartalnych.

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów i Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się w zakładce: Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1568