GMINA LIW

Dostęp do informacji publicznej

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej mają obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

2.     Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
·       uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
·       wglądu do dokumentów urzędowych,
·       dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

3.     Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

4.     Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
·       ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
·       udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
·       wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

5.     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

·          Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Liw ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.

·      Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

·      Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

·        Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z póź. zm. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-29
Data publikacji:2015-09-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:33529