GMINA LIW

Ewidencja działalności gospodarczej

NOWELIZACJA USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z CEIDG

Uproszczenie procedur związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu do CEIDG, automatyczne wykreślanie z rejestru w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o wznowienie działalności, umożliwienie niedoszłym przedsiębiorcom "rezygnacji" z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, zniesienie opłaty za udostępnianie danych z ewidencji, możliwość samodzielnego poprawienia przez pracowników urzędów gmin błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – to tylko niektóre ze zmian w funkcjonowaniu CEIDG przewidzianych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wchodzi ona w życie 19 maja 2016

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Nowe przepisy przewidują wiele ułatwień dla korzystających z CEIDG przedsiębiorców. Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej (zmiana art. 32 ust. 2) W odpowiedzi na uwagi użytkowników, wprowadzona zostanie możliwość "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym art. 29a wpis nie będzie publikowany w CEIDG, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek z informacją o nierozpoczęciu działalności.

Wśród najważniejszych zmian wymienić należy m.in. wprowadzenie „pełnego", jednego okienka w ramach CEIDG, co pozwoli uniknąć dodatkowych wizyt w ZUS. Nowelizacja umożliwi bowiem (fakultatywnie) dokonywanie z poziomu CEIDG zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Obecnie w ramach wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca jest zgłaszany do ZUS, jako płatnik składek, a zgłoszenia do ubezpieczeń musi dokonać odrębnie w ZUS (pełna obsługa w ramach jednego okienka jest dostępna wyłącznie dla ubezpieczonych w KRUS).

Automatyczne wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG

Nowelizacja pozwoli na znaczne ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Co ważne, wykreślenie będzie odbywać się w ramach czynności materialno-technicznej zamiast w trybie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że nie będzie m.in możliwości odwołania od tej decycji.

Ważne! Jeśli działalność Twojej firmy jest zawieszona i nie zdążysz złożyć wniosku o wznowienie wykonywania przed upływem 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie (bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG! Sprawdź kiedy upływa termin zawieszenia Twojej firmy. Jeśli chcesz kontynuować działalność złóż wniosek o jej wznowienie. Tutaj możesz to zrobić online. Za złożenie wniosku nie wnosisz żadnych opłat.

Jeśli nie wiesz, jak liczyć okres zawieszenia działalności, kogo nie dotyczy automatyczne wykreślenie z CEIDG i jak go uniknąć, zapoznaj się z artykułem Okres zawieszenia działalności, sankcje za brak wznowienia.

Automatycznie wykreślenie, oprócz sytuacji, w której przedsiębiorce nie złoży we właściwym terminie wniosku o wznowienie działalności, będzie także miało miejsce (zgodnie z ust. 4-8 w art. 34 ustawy):

Postępowania dotyczące wykreślenia niewznowionych działalności oraz wykreślenia przedsiębiorców z zakazem prowadzenia działalności, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, będą realizowane zgodnie z nowymi regulacjami (art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Istotną zmianą będzie dodanie nowej przesłanki do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu przez Ministra Rozwoju, dokonanej po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie będzie miało miejsce w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG (nowy art. 35 ust. 1a).

Dodatkowo, wykreśleniu (w drodze czynności materialno-technicznej) podlegać będą wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o nr PESEL (dotyczy niezweryfikowanych wpisów z migracji). Nie dotyczy to wpisów cudzoziemców.

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

W ślad za komunikatem Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki Wójt Gminy Liw informuje, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców – osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.Nie uiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.  

WÓJT  GMINY  LIW

Rejestracja działalności gospodarczej.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz CEIDG - 1.

Obecnie organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m.in. rejestracja do podatku VAT. Czynności te wykonać należy przed uzyskaniem pierwszych dochodów. 

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego http://www.firma.gov.pl/ 

Formularz papierowy wniosku CEIDG-1 wraz z instrukcją dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki lub do pobrania w Urzędzie Gminy Liw, pokój nr 2.

Wypełniony wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy, gdzie zostanie przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany do CEIDG najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu jego złożenia. 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-25
Data publikacji:2016-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:21456