Gmina Liw

Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku

UCHWAŁA NR XXV/198/2013
RADY GMINY W LIWIE

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 t.j. z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) i z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812) Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 w następujących wysokościach:

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych:

1.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

732,00

2.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1208,00

3.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1466,00

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1402,00

2014,00

13

14

1402,00

2014,00

14

15

1402,00

2014,00

15

 

1402,00

2014,00

Trzy osie

12

17

1402,00

2014,00

17

19

1402,00

2014,00

19

21

1746,00

2504,00

21

23

1746,00

2504,00

23

25

1746,00

2504,00

25

 

2014,00

2816,00

Cztery osie i więcej

12

25

2014,00

2816,00

25

27

2014,00

2816,00

27

29

2014,00

2816,00

29

31

2014,00

2816,00

31

 

2014,00

2816,00

3)od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych niezależnie od systemu zawieszenia

1.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1710,00

4)od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1620,00

2380,00

18

25

1620,00

2380,00

25

31

1620,00

2380,00

31

 

1620,00

2380,00

Trzy osie

12

40

2322,00

3112,00

40

 

2322,00

3112,00

5)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych niezależnie od systemu zawieszenia

1.

od 7 ton i poniżej 12 ton

548,00

6)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1036,00

1218,00

18

25

1036,00

1218,00

25

 

1160,00

1648,00

Dwie osie

12

28

1160,00

1648,00

28

33

1160,00

1648,00

33

38

1160,00

1648,00

38

 

1588,00

2198,00

Trzy osie

12

38

1588,00

2198,00

38

 

1588,00

2198,00

7)od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

1.

mniej niż 30

1220,00

2.

30 i więcej

2174,00

§ 2. Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania w dwóch równych ratach płatnych w terminie do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego na rachunek bankowy Gminy Liw w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie Nr 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010 lub w kasie urzędu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Adam Strąk

 
Gmina Liw
tercüme ankara tercüme yeminli tercüme noter onaylı tercüme ingilizce tercüme tercüme bürosu ankara çeviri ingilizce çeviri almanca çeviri ardıl tercüme çeviri bürosu çankaya tercüme bürosu keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu web tasarımı ankara ankara tercüme tercüme bürosu ankara yeminli tercüme almanca tercüme özel ders ankara ankara özel ders matematik özel dersi ankara geometri özel dersi ankara özel matematik öğretmeni ankara kpss özel ders ankara kpss matematik özel dersi ankara ankara özel matematik dersi tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme ankara reklam ajansı atık yönetimi nişan sandıkları hakan kılıç fotoğraçılık kursu ankara diksiyon kursu ankara oyunculuk kursu ankara hobi kursu ankara kişisel gelişim ankara ankara yapı denetimi firması düğün davetiyesi düğün davetiye düğün davetiye modelleri düğün davetiyesi fiyatları düğün davetiyesi basımı ankara düğün davetiyesi ankarada davetiye basan firmalar düğün davetiyeleri