Gmina Liw

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 roku

UCHWAŁA NR XXV/196/2013
RADY GMINY W LIWIE

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594) oraz art. 5 ust.1 i 2, art.7 ust.3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z poźn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2013 r. poz. 724), Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Liw:

1)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,50 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni;

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- od domów rekreacyjnych – 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) budynki i grunty służące działalności przeciwpożarowej, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej,

b) grunty, budynki i budowle stanowiące części składowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Liw,

c) grunty i budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej.

2. Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 27.11.2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Adam Strąk

 
Gmina Liw
tercüme ankara tercüme yeminli tercüme noter onaylı tercüme ingilizce tercüme tercüme bürosu ankara çeviri ingilizce çeviri almanca çeviri ardıl tercüme çeviri bürosu çankaya tercüme bürosu keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu web tasarımı ankara ankara tercüme tercüme bürosu ankara yeminli tercüme almanca tercüme özel ders ankara ankara özel ders matematik özel dersi ankara geometri özel dersi ankara özel matematik öğretmeni ankara kpss özel ders ankara kpss matematik özel dersi ankara ankara özel matematik dersi tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme ankara reklam ajansı atık yönetimi nişan sandıkları hakan kılıç fotoğraçılık kursu ankara diksiyon kursu ankara oyunculuk kursu ankara hobi kursu ankara kişisel gelişim ankara ankara yapı denetimi firması düğün davetiyesi düğün davetiye düğün davetiye modelleri düğün davetiyesi fiyatları düğün davetiyesi basımı ankara düğün davetiyesi ankarada davetiye basan firmalar düğün davetiyeleri