Gmina Liw

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 roku

PDF  | Drukuj |

UCHWAŁA NR XXV/196/2013
RADY GMINY W LIWIE

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594) oraz art. 5 ust.1 i 2, art.7 ust.3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z poźn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2013 r. poz. 724), Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Liw:

1)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,50 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni;

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- od domów rekreacyjnych – 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) budynki i grunty służące działalności przeciwpożarowej, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej,

b) grunty, budynki i budowle stanowiące części składowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Liw,

c) grunty i budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej.

2. Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 27.11.2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Adam Strąk

 
Gmina Liw