Gmina Liw

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

O Ośrodku Zapytania ofertowe Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Liw 2012 r. Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Liw 2013 r Sprawozdania z działalności GOPS Liw Świadczenia Rodzinne Projekty realizowane w ramach EFS przez GOPS Liw Kluby seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CAL Polski Komitet Pomocy Społecznej Zespół Interdyscyplinarny Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalne Partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Liwskiej STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY LIW NA LATA 2008-2013 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY LIW NA LATA 2014-2020 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

GOPS Świadczenia Rodzinne - Komunikaty

PDF  | Drukuj |

 

Z DNIEM 02-01-2009 R. WESZŁY W ŻYCIE NIŻEJ WYMIENIONE ZMIANY DO USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH:

  • przedłużony został okres zasiłkowy

Dotychczas trwał od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych, zaś od dnia 1 listopada 2009 r. będzie obowiązywał do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Dla świadczeniobiorców oznacza to przedłużenie okresu zasiłkowego 2008/2009, na który mają już przyznane świadczenia rodzinne do 31-08-2009 r., tj. wydane dotychczas decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych będą przedłużane do dnia 31-10-2009 r.


Ponieważ okres zasiłkowy 2009/2010 będzie się rozpoczynał od 01-11-2009 r. i trwał do 31-10-2010 r. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy rozpocznie się we wrześniu 2009 r.

  • zmiany dot. zasad ustalania prawa do poszczególnych świadczeń:


DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można składać do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 UWAGA WAŻNE

Z uwagi na zmianę zapisu dotyczącą tego dodatku, w związku ze zmianą okresu zasiłkowego(jego przedłużeniem) informujemy, iż wnioski o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 należy złożyć do 31października 2009 r.
Wnioski dotyczące roku szkolnego 2009/2010 złożone po 31 października 2009 r., z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych, będą pozostawione bez rozpoznania.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ORAZ JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będą przysługiwały po spełnieniu wymogów formalnych regulowanych ustawą oraz przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Obowiązek potwierdzania opieki medycznej nad kobietą w ciąży wymagany będzie od dnia 1 listopada 2009 r.
Formę opieki medycznej, o której mowa, określi w terminie późniejszym Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Według ustawy o świadczeniach rodzinnych instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie (art. 3 pkt 7).

 

UWAGA WAŻNE

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS. Dotychczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane było od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o świadczenie wraz z kompletem dokumentów.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Obecnie (po zmianach) świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.


Świadczenie pielęgnacyjne nadal nie przysługuje opiekunowi prawnemu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - dalej k.r.o. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej (zstępnych i wstępnych) oraz rodzeństwo (art. 128 k.r.o.). Kodeks ustala "kolejność" zobowiązanych, stanowiąc, że obowiązek ów obciąża zstępnych przed wstępnymi, wstępnych przed rodzeństwem, a w razie gdyby było kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża krewnych bliższych stopniem przed dalszymi (krewnych w tym samym stopniu obciąża w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym, art. 129 k.r.o.). Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje ponadto dopiero w przypadku braku osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie może zadośćuczynić obowiązkowi (lub gdy uzyskanie od niej na czas środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, art. 132 k.r.o.).
Przez pojęcie "zstępny" należy rozumieć każdego kolejnego potomka tej samej osoby, np. jej dziecko, wnuka itd., zaś pojęcie "wstępny" oznacza każdego przodka danej osoby, tj. jej rodzica, dziadków itd. Małżonkowie nie są wobec siebie krewnymi ani w linii prostej, ani w linii bocznej.
Świadczenie pielęgnacyjnie nie przysługuje m.in. jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej. Oznacza to, iż świadczenie przysługuje na dziecko umieszczone w w/w placówce nie więcej niż 5 dni.


ŚWIADCZENIA RODZINNE UZALEŻNIONE OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
•    DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO,
•    PODWYŻSZONY DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA,
•    ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

       UWAGA WAŻNE

W sytuacjach przyznania w/w świadczeń do końca ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie uzyskania przez osobę niepełnosprawną ponownie orzeczenia stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, warunkiem zachowania ciągłości wypłat jest złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia, w którym wygasło orzeczenie wcześniejsze oraz złożenie wniosku o ustalenie prawa do w/w świadczeń rodzinnych w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.
Dotychczas warunkiem zachowania ciągłości wypłat było złożenie wniosku o dane świadczenie w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu, w którym wygasło orzeczenie wcześniejsze oraz dołączenie zaświadczenia właściwej instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek nie przysługuje m.in. jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Dla świadczeniobiorców oznacza to, iż dodatek przysługuje osobie, której dziecko zostało umieszczone w w/w typie placówki nie więcej niż 5 dni.

Dodatek nie przysługuje również osobie, która podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Oznacza to, iż ustawodawca zezwala na kontynuowanie zatrudnienia lub inny rodzaj zarobkowania, podczas udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego, w sytuacji nie zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - potwierdzane zaświadczeniem pracodawcy. 
Gmina Liw
tercüme ankara tercüme yeminli tercüme noter onaylı tercüme ingilizce tercüme tercüme bürosu ankara çeviri ingilizce çeviri almanca çeviri ardıl tercüme çeviri bürosu çankaya tercüme bürosu keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu web tasarımı ankara ankara tercüme tercüme bürosu ankara yeminli tercüme almanca tercüme özel ders ankara ankara özel ders matematik özel dersi ankara geometri özel dersi ankara özel matematik öğretmeni ankara kpss özel ders ankara kpss matematik özel dersi ankara ankara özel matematik dersi tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme ankara reklam ajansı atık yönetimi nişan sandıkları hakan kılıç fotoğraçılık kursu ankara diksiyon kursu ankara oyunculuk kursu ankara hobi kursu ankara kişisel gelişim ankara ankara yapı denetimi firması düğün davetiyesi düğün davetiye düğün davetiye modelleri düğün davetiyesi fiyatları düğün davetiyesi basımı ankara düğün davetiyesi ankarada davetiye basan firmalar düğün davetiyeleri