Gmina Liw

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

O Ośrodku Zapytania ofertowe Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Liw 2012 r. Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Liw 2013 r Sprawozdania z działalności GOPS Liw Świadczenia Rodzinne Projekty realizowane w ramach EFS przez GOPS Liw Kluby seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CAL Polski Komitet Pomocy Społecznej Zespół Interdyscyplinarny Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalne Partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Liwskiej STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY LIW NA LATA 2008-2013 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY LIW NA LATA 2014-2020

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012 rok.

PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie z działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Liw

za 2012 rok

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 27 grudnia 2010 roku Wójt Gminy Liw powołał do działań Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Liw.

 

W skład Zespołu wchodzi 9 osób, przedstawiciele:

1.      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2.      Komendy Powiatowej Policji;

3.      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4.      Oświaty;

5.      Ochrony zdrowia;

6.      Kuratorskiej Służby Sądowej;

7.      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Monika Dejneka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zastępcą jest Pani Agnieszka Grotkowska – Kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Liw.

 

W 2012 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Liw, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedurę „Niebieskie karty”.  Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.

 Członkowie Zespołu diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny w 2012 roku realizował również działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Liw na lata 2011-2015 (współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Węgrowie, Komendą Powiatową Policji w Węgrowie, GOPS-em i innymi).

 W 2012 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 50 formularzy „Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez:

1)      Komendę Powiatową w Węgrowie – 46 kart

2)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 karty

 

W 2012 roku powołano 32 grupy robocze w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy i kurator z danego rejonu oraz specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.  Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i  realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół.

Dobra współpraca, wymiana spostrzeżeń pozwoliła na podjęcie szybkich, niepowtarzających się działań. Bezpośredni sposób przekazywania informacji i podejmowanie konkretnych działań usprawniły pracę instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy.

Problemem działania Zespołu jest brak zaangażowania w procedurę Niebieskiej Karty Ochrony Zdrowia i Oświaty.

 

W 2012 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych brali udział w szkoleniach nt. procedury „Niebieskie Karty” oraz przeciwdziałania przemocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest, zgodnie z Porozumieniem, członkiem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” i pracownicy korzystają z bezpłatnych szkoleń dotyczących tematu przemocy organizowanych przez Stowarzyszenie.

 Zakupiono materiały edukacyjne „Reaguj na przemoc” i rozpowszechniono je w środowisku lokalnym. W szkołach odbywały się zajęcia profilaktyczne według programu „Spójrz inaczej”.

Źródłem finansowania były środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Liw, zapisane rokrocznie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

Węgrów, 14.01.2013 r.

 

 
Gmina Liw