Gmina Liw

Dopłaty dla rolników

PDF  | Drukuj |
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część

pieniędzy wydanych na olej napędowy

używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 

w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2014 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosić będzie:

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku pierwszego wniosku

1-31 października 2014 r. w przypadku drugiego wniosku

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem

na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku.

1.    W 2014 r. producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2014 r., w dwóch terminach, tj.

a)  od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia  2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

b) od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.,

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3.   Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).

4.  W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5.  W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

6.  Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

7.   Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów na 2014 r. z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

8.     Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9.     Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 1października 2014 r. do 31 października 2014 r. na wnioski złożone w drugim terminie - gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Wzór wniosku do pobrania w formacie PDF

 
Gmina Liw