Plan pracy Rady Gminy na 2018 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN  PRACY   RADY  GMINY  W  LIWIE  NA  2018 r.

Lp.

Termin

Tematyka sesji

1.

Luty

 • Ocena działalności placówek służby zdrowia obsługujących mieszkańców Gminy Liw.
 • Perspektywy współpracy z Powiatem Węgrowskim.
 • Określenie planu sieci szkół podstawowych na terenie gminy Liw i ich obwodów.

2.

Kwiecień

 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2017r.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.
 • Informacja dotycząca działalności ARiMR i MODR.

3.

Czerwiec

 • Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.
 • Informacja na temat działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji i PWiK.

4.

Sierpień

 • Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Liw za pierwsze półrocze 2018r.
 • Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Liw.

5.

Wrzesień

 • Ocena współpracy Gminy Liw z Lokalną Grupą Działania „BĄDŹMY RAZEM”
 • Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Gminie Liw i Powiecie Węgrowskim.

6.

Listopad

 • Ustalenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.
 • Ustalenie wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego.
 • Uchwalenie rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
 • Informacja dotycząca działalności Spółki Wodnej Liw.

7.

Grudzień

 • Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 r.
 • Zatwierdzenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw na rok 2019.
 • Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy za 2017 rok.
 • Ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2019.
 • Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-01
Data publikacji:2018-01-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7973