Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2021

 UCHWAŁA Nr XXXIV/253/2021

Rady Gminy w Liwie

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

            Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-30
Data publikacji:2021-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1036