Wycinka drzew i krzewów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zmiany w zasadach wydawania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew 

Uchwalona dnia 11 maja 2017 roku ustawa wprowadza do ustawy o ochronie przyrody m.in. zmianę dotyczącą wprowadzenia szczególnych reguł postępowania dotyczącego usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (uznanie za pomnik przyrody).

Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu;

Ustawa weszła w życie z dniem 17.06.2017 roku i opublikowana jest w (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). 

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-21
Data publikacji:2016-03-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:19759