Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Statut Gminy Liw

Statut Gminy Liw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR XXXIV/262/2021
RADY GMINY W LIWIE

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Liw.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Liw stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/230/2021 r. Rady Gminy Liw z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Liw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 5445) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału jednostki pomocniczej może być co najmniej 1/5 stałych mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, którym służy prawo głosowania w wyborach powszechnych albo organy Gminy;" 2) skreśla się § 9,

3)  w § 66 skreśla się ust. 2,

4)  w § 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Plan przedłożony Radzie powinien zawierać co najmniej terminy i planowany przedmiot posiedzeń Komisji oraz planowanych kontroli."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaszczur

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-27
Data publikacji:2021-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Arek Roguski
Liczba odwiedzin:17459