Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2020

UCHWAŁA Nr XXII/177/2020

Rady Gminy w Liwie

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

            Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) Rada Gminy w Liwie

uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-03
Data publikacji:2020-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:347