Informacja dotycząca rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez gminę Liw.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, określone w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.). Kryteria określone w ustawie mają jednakową wartość.

Tab. Kryteria ustawowe w I etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów:

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Jest to rodzina, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci (łącznie z kandydatem).

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Wzór oświadczenia będzie załącznikiem do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Tab. Kryteria dla II etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Kryteria

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Punkty przyznane za spełnianie kryterium

1.

Kandydat w wieku 6 lat (podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu)

oświadczenie rodzica

40 pkt

2.

Kandydat w wieku 5 lat

oświadczenie rodzica

30 pkt

3.

Kandydat w wieku 4 lat

oświadczenie rodzica

20 pkt

4.

Rozpoczynanie lub kontynuowanie edukacji w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

oświadczenie rodzica

5 pkt

5.

Oboje rodzice kandydata
lub osoba samotnie wychowująca kandydata pracują, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą bądź uczą się/studiują w systemie dziennym (stacjonarnym)

oświadczenie rodzica

/zaświadczenie ze szkoły/uczelni

20 pkt

6.

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie

oświadczenie rodzica

2 pkt za 1 godz. powyżej bezpłatnego wymiaru 5 godzin dziennie

 

Tab. Terminy rekrutacji publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Liw:

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

do 15 marca 2024 r.

od 3 czerwca 2024 r.

do 7 czerwca 2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca 2024 r.

do 20 marca 2024 r.

od 10 czerwca 2024 r.

do 11 czerwca 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 marca 2024 r.

12 czerwca 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca 2024 r.

do 3 kwietnia 2024 r.

od 13 czerwca 2024 r.

do 17 czerwca 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 kwietnia 2024 r.

19 czerwca 2024 r.

 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Liw

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Tab.Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Liw wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Kryteria

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Punkty przyznane za spełnianie kryterium

1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły podstawowej

oświadczenie rodzica kandydata
o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły podstawowej

15 pkt

2.

Pozostawanie przynajmniej jednego rodzica kandydata w zatrudnieniu na terenie Gminy Liw

oświadczenie rodzica kandydata
o zatrudnieniu na terenie Gminy Liw

10 pkt

3.

Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego

oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka

5 pkt

 

Tab. Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Liw:

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

do 15 marca 2024 r.

od 3 czerwca 2024 r.
do 7 czerwca 2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca 2024 r.

do 20 marca 2024 r.

od 10 czerwca 2024 r.
do 11 czerwca 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 marca 2024 r.

12 czerwca 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca 2024 r.

do 3 kwietnia 2024 r.

od 13 czerwca 2024 r.

do 17 czerwca 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 kwietnia 2024 r.

19 czerwca 2024 r.

 

Wójt Gminy Liw

/-/

Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-29
Data publikacji:2018-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:19206