Plan pracy Rady Gminy na 2019 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN PRACY RADY GMINY W LIWIE NA 2019r.

Lp.

Termin

Tematyka sesji

1.

Luty

 • Perspektywy współpracy z Powiatem Węgrowskim.
 • Informacja na temat działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Węgrowie

2.

Kwiecień

 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2018r.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
 • Informacja dotycząca działalności ARiMR i MODR.

3.

Czerwiec

 • Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.
 • Ocena działalności placówek służby zdrowia obsługujących mieszkańców Gminy Liw.
 • Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Liw.

4.

Sierpień

 • Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Liw za pierwsze półrocze 2019r.
 • Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Liw.

 5.

Wrzesień

 • Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Gminie Liw i Powiecie Węgrowskim.
 • Informacja dotycząca działalności Spółki Wodnej Liw.

6

Listopad

 • Ustalenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na 2020 r.
 • Ustalenie wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.
 • Uchwalenie rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

7.

Grudzień

 • Uchwalenie budżetu Gminy na 2020 r.
 • Zatwierdzenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw na rok 2020.
 • Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy za 2018 rok.
 • Ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2020.
 • Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2020 rok.
 • Przedstawienie głównych kierunków działania Rządu oraz Parlamentu RP.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-17
Data publikacji:2019-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2489