Plany pracy Komisji na 2019 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan pracy
Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Liwie na 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Wójt i Skarbnik

2.

Sierpień

Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wójt i Skarbnik

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Wójt, Skarbnik, Komisja

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rzemiosła, Przemysłu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Wójt, Skarbnik

2.

Sierpień

Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wójt, Skarbnik, Komisja

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Wójt, Skarbnik

Komisja

Plan pracy
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2019 r.

Lp.

Termin realizacji

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

 1. Przegląd placówek oświatowych Gminy Liw- posiedzenie wyjazdowe.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 3. Analiza sprawozdania z działalności GOPS.
 4. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2018 rok.
 5. Analiza sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

Wójt, Skarbnik, Kierownik GOPS,

2.

Sierpień

 1. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
 2. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Klubów Sportowych i LZS-ów działających na terenie Gminy Liw.

Wójt, Skarbnik, Ref. Oświaty, Prezesi LZS i Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Liw

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

Skarbnik

5.

Grudzień

Przygotowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Komisja

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Liwie na 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.

Wójt, Skarbnik

2.

Sierpień

Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wójt, Skarbnik

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na
  2020 rok.

Wójt, Skarbnik, Komisja

Plan pracy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Liwie na 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Praca doraźna uzależniona od wpływu skarg, wniosków lub petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

Komisja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-17
Data publikacji:2019-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2903