Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2023

UCHWAŁA Nr LIV/419/2023

Rady Gminy w Liwie

z dnia 28 listopada 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

            Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) Rada Gminy w Liwie

uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            W związku z powyższym, uchwalenie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-12-05
Data publikacji:2023-12-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:382