Wójt Gminy Liw ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Jarnice, Ruchenka, Zając

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Liw

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Zając, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki:  82/2

Powierzchnia działki: 0,2458 ha

Powierzchnia użytkowa budynku – 172,84 m2

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00031707/5

Cena wywoławcza nieruchomości: 176 300,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).

            Nieruchomość gruntowa zabudowana byłą hydrofornią. Na terenie działki znajdują się 2 studnie głębinowe. W studniach głębinowych zostały wymontowane pompy głębinowe. Głębokość studni nr 1 - 51 m, studni nr 2 – 56 m. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. W budynku  brak urządzeń do poboru i uzdatniania wody. Teren działki ogrodzony, uzbrojony  w instalację elektryczną i wodociągową.

 

Przetarg odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych w wysokości 10% ceny  wywoławczej do dnia 23 maja 2024 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35 9236 0008 0000 0606 2000 0070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 23 maja 2024 r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/308 12 56.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.pl, www.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i  w miejscowości Zając.

 

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Liw

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Jarnice, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki:  1238

Powierzchnia działki: 0,4563 ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00029112/0

Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

            Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w pośredniej części obrębu Jarnice. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą asfaltową.

Przetarg odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych w wysokości 10% ceny  wywoławczej do dnia 23 maja 2024 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35 9236 0008 0000 0606 2000 0070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 23 maja 2024 r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/308 12 56.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.pl, www.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i  w miejscowości Jarnice.

_______________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Liw

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Ruchenka, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki:  155/1

Powierzchnia działki: 0,2974 ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00055619/5

Cena wywoławcza nieruchomości: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

 

            Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w pośredniej części obrębu Ruchenka. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą asfaltową.

 

Przetarg odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 23 maja 2024 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35 9236 0008 0000 0606 2000 0070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 23 maja 2024 r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/308 12 56.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.pl, www.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i  w miejscowości Ruchenka.

_______________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Liw

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Ruchenka, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki:  155/3

Powierzchnia działki: 0,0923 ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00055106/6

Cena wywoławcza nieruchomości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

 

            Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w pośredniej części obrębu Ruchenka. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą asfaltową.

 

Przetarg odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 1240 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 23 maja 2024 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35 9236 0008 0000 0606 2000 0070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 23 maja 2024 r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/308 12 56.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.pl, www.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i  w miejscowości Ruchenka.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-18
Data publikacji:2024-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:840