Wójt Gminy Liw ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Ekodoradca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Liw
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów. 

2. Stanowisko urzędnicze: Ekodoradca zatrudniony w ramach realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027

1) Warunki zatrudnienia : ½ etatu, 20 godzin tygodniowo, wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.)

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Liw , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był  wyższy niż 6%.

4. Miejsce wykonywania pracy: budynek Urzędu Gminy z siedzibą w Węgrowie ul. Mickiewicza 2

5. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub też innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

3) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków ,

4) wykształcenie wyższe,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) co najmniej 3 letni staż pracy ogółem,

7) umiejętność obsługi programów MS Office.

8) czynne prawo jazdy kat. B,

9) łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

 

6. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość aktualnych przepisów prawa m.in. programów ochrony powietrza, uchwały antysmogowej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy prawo energetyczne, ustawy o termomodernizacji,

2) znajomość struktury działania i organizacji prawnej samorządu terytorialnego,

3) preferowane doświadczenie zawodowe w administracji,

4) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

5) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność planowania, w tym planowania strategicznego, dobra organizacja pracy, umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych, myślenie analityczne, kreatywność i szybkie uczenie się, zaangażowanie, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

7. Zakres zadań realizowanych na stanowisku ekodoradcy :

1) obsługa systemów wytworzonych przez Województwo Mazowieckie  w ramach projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 (dalej Projekt);

2) opracowanie strategii służącej poprawie jakości powietrza m.in. na podstawie dokumentów gminnych takich jak Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

3) monitorowanie stanu realizacji założeń Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych:

4) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych (za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej Województwa Mazowieckiego lub innego dedykowanego serwisu);

5) monitorowanie stanu inwentaryzacji źródeł ciepła oraz wsparcie w jej aktualizacji

6) wykonanie analizy/ badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy, w tym zidentyfikowanie grup wymagających szczególnego wsparcia oraz opracowanie scenariusza planowanych do przeprowadzenia działań;

7) udział w kontrolach palenisk oraz czynną współpracę w tym zakresie z uprawnionymi urzędnikami gminy i policją;

8) zlecanie badania próbek popiołu do akredytowanego laboratorium w celu wykrycia spalania najgorszej jakości paliw i odpadów;

9) doradztwo mieszkańcom w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych.

10) współpraca z konsultantem punktu programu Czyste Powietrze.

11) nadzór nad wdrażaniem opracowanej strategii służącej poprawie jakości powietrza oraz monitorowanie realizacji uchwał i strategii lokalnych w zakresie ochrony powietrza (tj. Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, itp.) oraz w razie potrzeby ich ponowną aktualizację i integrację

12) wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie (wyszukanie instrumentów wsparcia, pomoc merytoryczna w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wsparcie merytoryczne realizacji projektu);

13) utworzenie bazy danych dot. ubóstwa energetycznego w gminie;

14) organizacja spotkań i wydarzeń w zakresie ochrony powietrza;

15 )przeprowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Mazowsza oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów;

16) wydrukowanie i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych;

17) wsparcie działań zmierzających ku zwiększeniu oszczędności zużycia energii w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez:

  1. wizyty w domach i mieszkaniach osób ubogich energetycznie, w tym m.in. u osób, które są pod opieką GOPS
  2. analizę zużycia energii w mieszkaniu oraz możliwości jej zmniejszenia
  3. analizę potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych (wymiana okien, termomodernizacja, energooszczędne AGD) i poszukiwanie źródeł wsparcia dla sfinansowania tych działań

 

18) organizacja wydarzeń informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza, skierowanych do grup wymagających szczególnego wsparcia, do ogółu społeczeństwa i z grupami opiniotwórczymi, tj. przedsiębiorcami, lekarzami, księżmi, OSP, Lokalną Grupą Działania;
19) informowanie mieszkańców w zakresie zadań wynikających z Planu działań krótkoterminowych, Programu ochrony powietrza, uchwały antysmogowej oraz o obowiązku wprowadzania danych dotyczących posiadanego źródła ciepła do CEEB oraz ewentualna pomoc w wypełnieniu deklaracji CEEB
20) wykonanie/zlecenie wykonania diagnozy ubóstwa energetycznego mieszkańców Gminy Liw;
21) udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców;
22) stała współpraca z Liderem Projektu.

 

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku należącego do Gminy bez podjazdu i windy,

2) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,

3) wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,

4) czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe występujące na stanowisku pracy: obsługa komputera, wyjazdy służbowe, kontakt z mieszkańcami, wizyty w domostwach

5) praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu.

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2) życiorys (CV)  własnoręcznie podpisany,

3) kopie dokumentów stwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy;

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) kopia zaświadczenia o niekaralności lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 §1 Kodeksu Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s.1”  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).”

7) numer telefonu i adres do korespondencji elektronicznej.

Dokumenty składane w formie kopii  muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii 10. Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko urzędnicze  Ekodoradca ” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Liw , ul. Mickiewicza 2  (pokój nr 2) lub przesłać na adres Urząd Gminy Liw , ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r. do godziny 16.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Liw. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres  e-mail o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o przebiegu naboru a także o jego rozstrzygnięciu, zostaną  umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej http://bip.liw.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Liw.  Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.

Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na proponowanym stanowisku i oryginałów wymaganych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

/-/ Katarzyna Żelazowska

Wójt Gminy Liw

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-20
Data publikacji:2024-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:537