Ogłoszenie Wójta Gminy Liw o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Liw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2024

Węgrów, dnia 08.07.2024 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Liw

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Liw uchwały Nr LVII/450/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Liw.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Liw do dnia 23 sierpnia 2024 r. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możne podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, pok. 2, na stronie www.liw.pl (zakładka: Plan ogólny gminy Liw) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw (zakładka: Zagosp. Przestrzenne/Plan ogólny gminy Liw) [https://bip.liw.pl/].

Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów lub w formie elektronicznej za pomocą:

-        poczty elektronicznej na adres: sekretariat@liw.pl;

-        platformy ePUAP na adres skrytki: /7k1j99qqjo/skrytka

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Liw.

Wójt Gminy Liw

Harmonogram spotkań z wykonawcą planu ogólnego gminy Liw

Data, godz. spotkania

Miejscowości

Miejsce spotkania

24.07 godz. 17:30

Ruchna, Ruchenka, Szaruty.

Remiza OSP w Ruchnie

24.07 godz. 19:00

Jartypory.

Remiza OSP w Jartyporach

25.07. godz. 17:30

Liw, Krypy, Popielów, Połazie, Zawady.

Liwskie Centrum Kultury w Liwie

27.07. godz. 12:30

Starawieś, Borzychy, Ludwinów, Tończa, Tończa Janówki

Remiza OSP w Starejwsi

27.07. godz. 14:00

Jarnice, Jarnice Pieńki, Ossolin, Pierzchały, Śnice,

Witanki, Wyszków (Kucyk, Janowo), Zając.

Remiza OSP w Wyszkowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-07-09
Data publikacji:2024-07-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:381