Zarządzenie Wójta Gminy Liw w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 12

Wójta Gminy Liw

z dnia 09 kwietnia 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności: działań zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, organizacją zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

            Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

Wójt Gminy Liw zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności: działań zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, organizacją zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Aktywne i bezpieczne miejsce”
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§2

Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liw,
  3. na stronie internetowej Gminy Liw.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-09
Data publikacji:2018-04-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2271