Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Liw z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

Zarządzenie Nr 19

Wójta Gminy Liw

z dnia 07 maja 2018 roku 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności: działań zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, organizacją zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
pt. „Aktywne i bezpieczne miejsce”
 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

zarządzam, co następuje:

§1

            Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 12 Wójta Gminy Liw z dnia 09 maja 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności: działań zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, organizacją zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieżypod nazwą „Aktywne i bezpieczne miejsce” zwaną dalej „Komisją Konkursową”

§ 2

            W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) Katarzyna Żelazowska – Przewodniczący

2) Małgorzata Mrawiec – Członek

3) Katarzyna Świątek – Członek

§3

            Do zadań Komisji konkursowej należy:

1) opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywne i bezpieczne miejsce”, ogłoszonym w dniu 09.05.2018 r.;

2) wybór najkorzystniejszych ofert realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1;

3) przygotowanie i przedłożenie Wójtowi Gminy Liw propozycji wyboru ofert. 

§4

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o Uchwałę Nr II/12/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2010 r. 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw. 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-09
Data publikacji:2018-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2398