Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Liw z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2019

Zarządzenie Nr 10
Wójta Gminy Liw
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności: działań podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej 

            Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wójt Gminy Liw zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej jako symbolu upamiętnienia lokalnych bohaterów walczących o wolność ojczyzny pn. „Budowa Pomnika 100-lecia Niepodległości w Ruchnie”
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§2

Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liw,
  3. na stronie internetowej Gminy Liw.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-18
Data publikacji:2019-03-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:4165