Rozpoczął się projekt LIVe!– program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2019

Wójt Gminy Liw informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego został dofinansowany projekt pn. „LIVe!– program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw” nr RPMA.10.01.01-14-b648/18-00 . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Beneficjent: Gmina Liw

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie i unowocześnienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy wiejskiej Liw poprzez podniesienie kompetencji 154 uczniów (w tym 47 uczniów
o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz 70 dziewcząt) i 42 nauczycieli
( w tym 39 K.) z 5 Samorządowych Szkół Podstawowych w: Liwie, Ruchnie, Starejwsi, Wyszkowie i Zającu do końca VI 2020 r.  oraz doposażenie placówek w nowoczesne pomoce
 i sprzęt ( w tym TIK) dzięki wdrożeniu 5 kompleksowych programów edukacyjno– rozwojowych polegających na:

 1. podniesieniu kompetencji kluczowych i  powiązanych z nimi umiejętności/postaw niezbędnych na rynku pracy u uczniów ww. placówek poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi (wyrównawczymi i rozwijającymi) prowadzonymi przez nauczycieli m.in.: zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztaty podnoszące  umiejętności u każdego ucznia, przedmiotów matematyczno–przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu, zajęć informatycznych TIK;
 2. wzroście/rozwoju kompetencji kadr wszystkich 5 szkół w zakresie kształtowania postaw/umiejętności na rynku pracy u uczniów, pracy na e-zasobach, korzystaniu z narzędzi TIK w praktyce, w obszarze programowania i praktycznego wykorzystania metody eksperymentu oraz w obszarach pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych;
 3. wzmocnieniu potencjału 5 szkół gminy w nauczaniu opartym na metodach eksperymentu dzięki doposażeniu 19 pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i utworzeniu
  2 międzyszkolnych pracowni: fizycznej w SSP w  Ruchnie (udostępnionej 4 pozostałym szkołom) i przyrodniczej w SSP w Liwie oraz praktycznemu wykorzystaniu zakupionych pomocy do prowadzenia eksperymentów w szkołach;
 4. wzmocnieniu potencjału 5 szkół gminy w nauczaniu kompetencji TIK, w tym umiejętności programowania dzięki doposażeniu w nowoczesne narzędzia TIK oraz wzmocnienie infrastruktury sieciowo-usługowej;
 5. podniesieniu efektów rewalidacyjnych 5 szkół dzięki doposażeniu w specjalistyczne narzędzia
  i pomoce oraz wsparciu indywidualizacji  uczniów SPEDU ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie specjalistycznych terapii/zajęć
  w oparciu m.in. o konsultacje z rodzicami.

Efekty projektu: 

Wskaźnik realizacji celu:

A.

Wskaźnik rezultatu:

1

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

5

 

2

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

5

 

3

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

154

 

4

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

42

 

5

Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost co najmniej 2 kompetencji kluczowych i 5 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy po opuszczeniu programu

154

 

6

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, u których nastąpił wzrost efektów stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych po opuszczeniu programu

47

 

B.

Wskaźnik produktu:

1

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

176

 

2

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

5

 

3

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone
w programie

5

 

4

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

192

 

5

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

5

 

6

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

46

 

7

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu

40

 

8

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania co najmniej
2 kompetencji kluczowych oraz 5 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w programie

192

 

9

Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym uczniów niepełnosprawnych) objętych indywidualizacją/zajęciami specjalistycznymi w programie

58

 

10

Liczba utworzonych pracowni międzyszkolnych udostępnionych pozostałym 4 szkołom podlegającym pod ten sam organ prowadzący w ramach współpracy dotyczącej wykorzystania posiadanych zasobów

1

 

11

Liczba szkół wyposażona w sprzęt i pomoce do pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym uczniami niepełnosprawnymi) w programie

5

 

12

Liczba szkół, których uczniowie i nauczyciele zostali objęci kompleksowym programem wsparcia w ramach 4 typu projektu (Indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach)

5

 

13

Liczba szkół, w których podjęto współpracę z rodzicami w procesach wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5

 

Okres realizacji: 03.06.2019 r. – 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu ogółem: 946 639,97 zł. brutto.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 946 639,97 zł. brutto.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - 757 311,98 zł. brutto, co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-23
Data publikacji:2019-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3428