Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Liw oraz określenia sezonu kąpielowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

UCHWAŁA NR XVII/139/2020

RADY GMINY W LIWIE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Liw oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§1

Ustala się na terenie Gminy Liw w 2020 roku sezon kąpielowy w okresie od 27 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

  1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Liw w roku 2020 - obejmujący Kąpielisko Miejskie - Zalew nad Liwcem k/ Węgrowa, wzdłuż linii brzegowej na długości 35 metrów bieżących.
  2. Granice i usytuowanie kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do uchwały.

§3

  1. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – ok. 300 osób.
  2. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Węgrów.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Jaszczur

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1064