Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Liw w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pt. „I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liw”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 50/2021

Wójta Gminy Liw

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej 

pt. „I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liw”

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/177/2020 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

zarządzam co następuje:

§1

            Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 47/2021 Wójta Gminy Liw z dnia 30 lipca 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej pod nazwą. „I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liw” zwaną dalej „Komisją Konkursową”

§ 2

            W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) Katarzyna Żelazowska – Przewodniczący

2) Małgorzata Mrawiec – Członek

3) Katarzyna Świątek – Członek

 §3

            Do zadań Komisji konkursowej należy:

1) opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liw” ogłoszonym w dniu 30 lipca 2021 r.;

2) wybór najkorzystniejszych ofert realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1;

3) przygotowanie i przedłożenie Wójtowi Gminy Liw propozycji wyboru ofert.

§4

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o Uchwałę Nr XXII/177/2020 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 października 2020 r. 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-30
Data publikacji:2021-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2399